Regulamin rękojmi i gwarancji

I Regulamin

Niniejszy Regulamin korzystania z rękojmi i gwarancji, zwany dalej „Regulaminem”, określa sposób korzystania przez Klientów  Megabajt Sp. z o.o. z uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji.

II Ogólne warunki zgłaszania produktów do Serwisu Megabajt Sp. z o.o.

 1. Serwis  Megabajt Sp. z o.o. mieści się w Prologis Park Błonie I, Hala DC7, 05-870 Kopytów 44G
 2. Procedura RMA:
  1. Aby uzyskać numer RMA należy zarejestrować się na stronie internetowej http://b2b.megabajt.com.pl/Registration.aspx  
  2. Po zalogowaniu, należy przejść do zakładki „Zgłoszenie Serwisowe”. Aby wyszukać odpowiedni produkt należy wypełnić jedno z pól wyszukiwarki:  KTM - kod produktu;  EAN - cyfry pod kodem paskowym;  NAZWA - nazwa  produktu.
  3. Obowiązkowo należy wypełniać pola: NUMER FAKTURY ZAKUPU (cały numer); OPIS USZKODZENIA; NUMER SERYJNY (w przypadku braku numeru seryjnego należy wpisać słowo „brak”); REKLAMACJE KLIENTA - pole to dotycz dokumentu, jaki Użytkownik wystawia swoim klientom (dokumentu reklamacyjnego). W przypadku braku numeru należy wpisać słowo „brak”.
  4. Produkty przesłane do Serwisu, które nie zostaną zgłoszone zgodnie z powyższą procedurą zostaną odesłane na koszt Klienta.
  5. Na paczce, w widocznym miejscu należy umieścić wygenerowany numer zgłoszenia RMA.
 3. Koszty przesyłki do Serwisu ponosi Klient, zaś koszty przesyłki zwrotnej jest pokrywany przez firmę Megabajt Sp. z o.o.
 4. W przypadku przesyłek zawierających więcej niż jeden produkt należy dołączyć spis zawartości przesyłki.
 5. Wraz z  produktem muszą zostać przesłane wszystkie elementy, które zostały zakupione (drivery, kable etc.)
 6. Do każdego towaru, który opuszcza Serwis, zostanie dołączony raport o usuniętej usterce.

III.  Warunki korzystania z rękojmi:

 1. Megabajt Sp. z o.o. może ograniczyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi poprzez zamieszczenie na fakturze takiej informacji. Ograniczenie odpowiedzialności oznacza, że uzasadnione roszczenia z tytułu rękojmi uwzględniane będą w terminie 3 dni od dnia zakupu.
 2. Megabajt Sp. z o.o. nie odpowiada z tytułu rękojmi w sytuacji gdy Producent reklamowanego sprzętu  pozostaje w stanie upadłości lub w stanie likwidacji.

IV.  Sposoby realizacji rękojmi:

 1. Serwis Megabajt Sp. z o.o. może podjąć decyzje o wymianie wadliwego towaru na nowy. W takim przypadku Klientowi zostanie przesłany towar nowy o takich samych lub podobnych parametrach technicznych i eksploatacyjnych.
 2. Serwis uprawniony jest do odpłatnej naprawy.

V. Warunki korzystania z gwarancji:

 1. Towary objęte gwarancją producenta serwisowane są przez autoryzowane serwisy na warunkach określonych przez producenta  wyszczególnionych w karcie gwarancyjnej. Kupujący akceptuje warunki niniejszej gwarancji z chwilą  odebrania towaru. Czas trwania gwarancji określony jest w karcie gwarancyjnej.
 2. Serwis dokonuje napraw  jedynie w okresie gwarancyjnym. Megabajt Sp. z o.o. nie prowadzi serwisu pogwarancyjnego oraz serwisu komercyjnego sprzedawanych produktów.
 3. Wady zostaną usunięte bezpłatnie w okresie gwarancji w terminie 14 dni roboczych dostarczenia sprzętu do serwisu. W przypadku konieczności wysłania sprzętu do serwisu Producenta lub specjalistycznych serwisów zewnętrznych okres naprawy może zostać wydłużony maksymalnie do 28 dni roboczych.
 4. VI. Utrata uprawnień z gwarancji następuje w przypadku:
 5. zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych Megabajt  Sp. z o.o. lub producenta,
 6. samowolnych napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione,
 7. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia towaru,
 8. uszkodzeń wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania i  konserwacji  towaru,
 9. uszkodzeń towarów powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.

VII. Postanowienia końcowe:

 1. Megabajt Sp. z o.o. nie odpowiada za usterki mechaniczne sprzętu. 
 2. Megabajt Sp. z o.o.  nie  odpowiada  za  kompatybilność  sprzedawanego  towaru  z  innym  zakupionym  lub  posiadanym  przez  Klienta  sprzętem i zainstalowanym przez niego oprogramowaniem.
 3. Towar po naprawie należy odebrać max w ciągu 6 miesięcy. Po upływie terminu towar przechodzi na własność Megabajt Sp. z o.o..
 4. Megabajt Sp. z o.o.  nie ma obowiązku dostarczenia Nabywcy zastępczego sprzętu na czas trwania naprawy.